Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů vydaných ZOO PARKEM Vyškov, IČ 426604241, se sídlem Cukrovarská 424/9, Vyškov, 682 01 („Zásady“ a „ZOO“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje ZOO (jako správce nebo zpracovatel) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných ZOO, k jakým účelům a jak dlouho ZOO tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti ZOO jako správce nebo zpracovatele dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

1. Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je ZOO schopen identifikovat. Při návštěvě ZOO není získáván žádný osobní údaj, zakoupení vstupenky a samotná návštěva jsou anonymní. V souvislosti s poskytováním služeb (zakoupení celoroční nepřenosné vstupenky, kontrola držitele celoroční nepřenosné vstupenky a rozesílání pozvánek a informací) může ze strany ZOO dojít ke zpracování zejména následujících osobních údajů:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • e-mail

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy (z důvodu poskytování služeb), oprávněného zájmu ZOO nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu poskytování služeb, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů ZOO

Poskytnutí osobních údajů nutných pro poskytování služeb, plnění zákonných povinností ZOO a ochranu oprávněných zájmů ZOO je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu poskytování služeb, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů ZOO nelze odmítnout.

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Pohyb návštěvníků ve vstupním a nástupním prostoru ZOO, uvnitř Hanáckého statku a okolo dřevostaveb v Dinoparku je sledován kamerovým systémem. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem kamery. Vstupem do areálu ZOO uživatel dává souhlas se sledováním a obrazovým záznamem svého pobytu. Záznamy pobytu pořizuje ZOO za účelem zvýšení ochrany práva a svobody těch, které by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých, za účelem ochrany majetku a pro poskytnutí informace o aktuální situaci (počasí, zaplnění ZOO či Dinoparku) pro potencionální návštěvníky – online kamera v ZOO a online kamera v Dinoparku.

ZOO pořizuje fotografickou dokumentaci z pořádaných akcí, na které jsou zachyceni náhodní návštěvníci ZOO pouze pro účely dokumentační a prezentační. Zveřejňuje ji na svých webových stránkách, Facebooku, nástěnkách v prostoru ZOO a v tištěných informačních materiálech. Žádná taková dokumentace není komerčně využívána.

2. Zpracovávání se souhlasem účinným od 25. 5. 2018

Se souhlasem bude ZOO od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje z důvodu zlepšování poskytovaných služeb. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a subjekt údajů jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany ZOO pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných ZOO

Ani případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, nezpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných ZOO, a to ani pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek ZOO.

C. Kategorie příjemců osobních údajů

ZOO při poskytování služeb využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od ZOO, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od ZOO a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost účetních a advokátů nebo správu IT systémů. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. ZOO v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

D. Způsob zpracování osobních údajů

ZOO zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, uložení a zpracování je zabezpečeno před neoprávněným vstupem.

E. Obchodní sdělení

Z obchodních (marketingových) sdělení zasílaných ZOO je vždy zřejmé, že ZOO je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na základě oprávněného zájmu ZOO, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž možnost pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro ZOO identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže ZOO svoji totožnost, následující práva

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od ZOO:

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit výhradně písemně na adresu sídla ZOO.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude ZOO zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud ZOO neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. ZOO má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit výhradně písemně na adresu sídla ZOO.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to výhradně písemně na adresu sídla ZOO.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany ZOO v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají, a právo požádat ZOO o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu ZOO. V případě, že ZOO neprokáže, že existuje oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, ZOO zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat výhradně písemně na adresu sídla ZOO.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní (marketingové) účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to výhradně písemně na adresu sídla ZOO.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).