Základní školy - 2. stupeň

Základní školy - 2. stupeň


ZOO PARK Vyškov nabízí vzdělávací programy pro ZŠ i samostatnou prohlídku environmentálního centra. K vidění je replika statku, která představuje ukázku života na venkově v 19. století, včetně chovu vybraných domácích zvířat (králík, ovce, holub) a vlastní expozice centra.

Centrum je členěno do osmi tematických celků: Expozice zemědělské usedlosti (včetně dobových zemědělských strojů), Vzduch a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají člověka a Biologické stavby. Centrum je otevřeno celoročně.

Cena výukového programu je 60 Kč za dítě (žáka či studenta) pedagogický doprovod na 10 dětí zdarma (v ceně programu je zahrnuta vstupenka do celého ZOO PARKU). Program je určen pro jednu třídu (cca 25 žáků).

Doba trvání programu: nejčastěji 2 (případně 3) vyučovací hodiny.

Vzdělávací programy jsou  realizované v ZOO PARKU buď v předem daných měsících, nebo celoročně. Současně je u programu uvedeno, zda probíhá venku nebo v budově.

Prosíme vyučujícího přihlášené třídy, aby se tři dny před konáním programu ozval a upřesnil počet dětí.


  • Domestikace (6. tř.), celoročně (venku i uvnitř)

Pojmy ochočení, zajetí, domestikace, důvody a způsoby domestikace, časové zařazení, centra domestikace, domestikovaná zvířata Evropy, Asie, Ameriky, Afriky, plemenitba, užitek domácích zvířat z hlediska historie, náboženská hlediska domestikace.

  • Ptačí příběhy (6. - 7. tř.), celoročně (venku i uvnitř)

Hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptáci, krmiví a nekrmiví, všežraví - semenožraví - dravci, ptačí biotopy, hnízda, stavba ptačího těla...

  • Dřeviny v zooparku (6. - 9. tř.), květen, červen, září, říjen (venku i uvnitř)

Určování vybraných dřevin rostoucích nejen v zooparku, květy a plody dřevin, význam stromů pro člověka a ostatní organismy, fotosyntéza.

  • Voda a život v ní (6. - 7. tř.), květen, červen, září (venku i uvnitř)

Hydrobiologická pozorování živočichů a jejich určování pomocí obrázkového klíče, oběh vody v přírodě, znečištění a čistění vody

  • Ze života hmyzu (6. - 7. tř.), celoročně (uvnitř)

Co dělá hmyz hmyzem a čím se odlišuje od ostatních skupin živočichů, jak je přizpůsoben různým prostředím, vývoj a proměna hmyzu. Ukázka chovu brouků a jejich jednotlivých stádií. Hmyz v potravním řetězci.

  • Ochrana přírody v ČR (8. - 9. tř.), celoročně (uvnitř)

Chráněná území ČR (maloplošná i velkoplošná), chráněné druhy rostlin a živočichů; péče o chráněná území, legislativa (zákon na ochranu přírody, natura 2000), mezinárodní ochrana přírody – CITES (obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů).

  • Živočichové v lidských sídlech (6. - 7. tř.), celoročně (uvnitř)

Žijí s námi v bytech, domech, na dvorku či zahradě; někteří jsou užiteční, jiní naopak nebezpeční, pojďme je společně poznat.

  • Domácí ekologie (6. - 9. tř.), celoročně (uvnitř)

Jak a proč třídit odpady, co se děje s vytříděným odpadem ve Vyškově, co je to recyklace a ekologické značky.

  • Obratlovci (8. - 9. tř.), celoročně (uvnitř)

Charakteristické znaky vybraných tříd obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) doplněné o ukázky částí těl (peří, srst, kůže…), zajímavosti ze života obratlovců a významné objevy obratlovců.


Zvířata v ohrožení (6. a 7. třída)

celoročně (uvnitř), délka programu 3 vyučovací hodiny

Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétně druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a po programu je možná prohlídka zooparku.

Cíl: Seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu ZOO pro tyto druhy.

Průřezové téma: Environmentální výchova – ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), člověk a společnost (výchova k občanství).


Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině (6. – 8. třída)

celoročně (uvnitř) - Novinka, délka programu 3 vyučovací hodiny

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat. Po programu je možná prohlídka zooparku.

Cíl: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES.

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)


Prales na talíři (7. – 9. třída)

celoročně (uvnitř) - Novinka, délka programu 3 vyučovací hodiny

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Cíl: Seznámení s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem tropických deštných lesů.

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)


Programy Zvířata v ohrožení, Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině, Prales na talíři jsou realizovány za finanční podpory SFŽP a MŽP a ve spolupráci se ZOO Liberec.
sfzp mzp zoo-pedagogus zoo-liberec zoo-vyskov

Objednávka programu

Výukové programy je možné objednat telefonicky nebo emailem:

MŠ a I. stupeň ZŠ

Hana Vymazalová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: hana.vymazalova#zavinac#zoo-vyskov.cz

4.- 5. třída, II. stupeň ZŠ, SŠ

Marcela Kopřivová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: marcela.koprivova#zavinac#zoo-vyskov.cz

Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy