Základní školy - 1. stupeň

Základní školy - 1. stupeň


ZOO PARK Vyškov nabízí vzdělávací programy pro ZŠ i samostatnou prohlídku environmentálního centra. K vidění je replika statku, která představuje ukázku života na venkově v 19. století, včetně chovu vybraných domácích zvířat (králík, ovce, holub) a vlastní expozice centra.

Centrum je členěno do osmi tematických celků: Expozice zemědělské usedlosti (včetně dobových zemědělských strojů), Vzduch a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají člověka a Biologické stavby. Centrum je otevřeno celoročně.

Cena výukového programu je 60 Kč za dítě (žáka či studenta) pedagogický doprovod na 10 dětí zdarma (v ceně programu je zahrnuta vstupenka do celého ZOO PARKU). Program je určen pro jednu třídu (cca 25 žáků).


Doba trvání programu: nejčastěji 2 (případně 3) vyučovací hodiny.

Vzdělávací programy jsou  realizované v ZOO PARKU buď v předem daných měsících, nebo celoročně. Současně je u programu uvedeno, zda probíhá venku nebo v budově.

Prosíme vyučujícího přihlášené třídy, aby se tři dny před konáním programu ozval a upřesnil počet dětí.


  • Od semínka k chlebu (1. – 3. tř.), v předem vyhrazených termínech (uvnitř)

Co všechno musí semínko zažít, než se z něho stane chléb? Jak se hospodařilo na polích za našich praprababiček? Seznámení s různými druhy obilnin, pečení chlebánků.

  • Zvířátka na statku (1. - 4. tř.), celoročně (venku i uvnitř)

Procházka zooparkem s krmením zvířátek (rodinky zvířat, užitek domácích zvířat, péče o zvířata, potrava, základní stavba těla)

  • Jak zvířata zdomácněla (5. tř.), celoročně (venku i uvnitř)

Pojmy ochočení, zajetí, domestikace, důvody a způsoby domestikace, časové zařazení, centra domestikace, domestikovaná zvířata Evropy, Asie, Ameriky, Afriky, plemenitba, užitek domácích zvířat z hlediska historie, náboženská hlediska domestikace.

  • Ptačí příběhy (1. - 5. tř.), celoročně (venku i uvnitř)

Hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptáci, krmiví a nekrmiví, všežraví - semenožraví - dravci, hnízda, stavba ptačího těla...

  • Voda a život v ní (4. - 5. tř.), květen, červen, září (venku i uvnitř)

Hydrobiologická pozorování živočichů a jejich určování pomocí obrázkového klíče, oběh vody v přírodě, znečištění a čistění vody, kde se bere pitná voda…

  • Ze života hmyzu (4. - 5. tř.), celoročně (uvnitř)

Co dělá hmyz hmyzem a čím se odlišuje od ostatních skupin živočichů, jak je přizpůsoben různým prostředím, vývoj a proměna hmyzu. Ukázka chovu brouků a jejich jednotlivých stádií. Význam hmyzu v přírodě.

  • Život v úlu (1. - 3. tř.), celoročně (uvnitř)

Program o včelách, jejich práci a životě, jak to chodí v úlu, práce včelaře, včelí produkty. Součástí programu je i prohlídka úlu na Hanáckém statku.


Zvířata v ohrožení (5. třída)

celoročně (uvnitř)

Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétně druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a po programu je možná prohlídka zooparku.

Cíl: Seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu ZOO pro tyto druhy.

Průřezové téma: Environmentální výchova – ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), člověk a společnost (výchova k občanství).

Tento program je realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP a ve spolupráci se ZOO Liberec.
sfzp mzp zoo-pedagogus zoo-liberec zoo-vyskov

Objednávka programu

Výukové programy je možné objednat telefonicky nebo emailem:

MŠ a I. stupeň ZŠ

Hana Vymazalová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: hana.vymazalova#zavinac#zoo-vyskov.cz

4.- 5. třída, II. stupeň ZŠ, SŠ

Marcela Kopřivová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: marcela.koprivova#zavinac#zoo-vyskov.cz

Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy Pro školy